Algemene voorwaarden - zakelijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Voordelengids.eu en
Opdrachtgever. Consumenten in het bezit van de Voordelenpas, te weten de Pashouders, kunnen met de Voordelenpas gebruik maken van de aanbiedingen van de acceptatiepunten, te weten deelnemende ondernemingen (Opdrachtgever).


1. DEFINITIES
1.1 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Voordelengids.eu wordt gesloten.

1.2 Producten en diensten van Voordelengids.eu:
Geëxploiteerde producten en diensten door Voordelengids.eu: hieronder vallen onder meer de productie en uitgifte van de Voordelenpas en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3 Overeenkomst:
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Voordelengids.eu.

1.4 Voordelengids.eu:
De besloten vennootschap Voordelengids.nl B.V.

1.5 Pashouders:
Personen in het bezit van een persoonsgebonden geldige Voordelenpas.

1.6 Acceptatiepunt:
Deelnemende ondernemingen waar Pashouders op vertoon van hun Voordelenpas voordelen en/of aanbiedingen verkrijgen.


2. ALGEMEEN
2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door Voordelengids.eu uit te brengen aanbiedingen, adviezen, verrichte werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten tussen Voordelengids.eu en Opdrachtgever.

2.2. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Voordelengids.eu.

2.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Voordelengids.eu niet bindend en niet van toepassing, tenzij deze door Voordelengids.eu schriftelijk worden aanvaard.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Voordelengids.eu en opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.


3. OVEREENKOMST
3.1. Als ingangsdatum van de overeenkomst geldt de datum van ondertekening, zoals deze staat op de plaatsingsopdracht, onder de ontbindende voorwaarden dat het aanbod van de opdrachtgever, voldoet aan de plaatsingsvoorwaarden van Voordelengids.eu.

3.2. Opdrachtgever heeft het recht deze overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening middels een (aangetekende) brief vergezeld van een kopie van deze overeenkomst te annuleren.

3.3. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden.

3.4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Voordelengids.eu binden Voordelengids.eu niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.5. De overeenkomst kan uitsluitend worden opgezegd door middel van een

(aangetekende) opzeggingsbrief, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.4. ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT PLAATSINGSOPDRACHTEN

Advertenties/webpagina’s moeten voldoen aan de (technische) eisen opgenomen in de door Voordelengids.eu gehanteerde aanleverspecificaties, die onder meer op de website van Voordelengids.eu kunnen worden geraadpleegd. Op- en/of aanmerkingen op deze aanleverspecificaties dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na ondertekening van de plaatsingsopdracht schriftelijk/via e-mail aan Voordelengids.eu te zijn medegedeeld. In gebreke blijven van enige reactie binnen deze termijnen, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van de aanleverspecificaties akkoord te gaan. Voordelengids.eu heeft het recht de aanleverspecificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging schriftelijk of per e-mail geïnformeerd. Bij het beschikbaar komen van nieuwe aanleverspecificaties vervallen alle in voorgaande aanleverspecificaties vermelde prijzen en voorwaarden.5. PRIJZEN

5.1. Alle naar de Opdrachtgever toe gecommuniceerde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2. Voordelengids.eu heeft het recht de tarieven te wijzigen, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. Voordelengids.eu is gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 5 werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

5.3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Voordelengids.eu begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

5.4. Indien Opdrachtgever aan Voordelengids.eu geen goed en compleet materiaal, geschikt voor plaatsing van een advertentie/webpagina, aanlevert, is Voordelengids.eu gerechtigd aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra technische/uurloon kosten van Voordelengids.eu in rekening te brengen. Tenzij tussen partijen omtrent de berekening van deze kosten uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, worden deze kosten berekend aan de hand van de werkelijk door Voordelengids.eu bestede uren tegen het gebruikelijke uurtarief geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Deze kosten bedragen minimaal €100,- indien het door Opdrachtgever aangeleverde digitale bestand niet in het juiste formaat is aangeleverd. Deze kosten bedragen minimaal €200,- indien door Opdrachtgever geen digitaal bestand wordt aangeleverd.6. BETALING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Voordelengids.eu zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 10%, dan wel de wettelijke handelsrente indien deze hoger is, per maand of gedeelte van de maand waarmee de betalingstermijn wordt overschreden.

6.3. Wanneer Opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is Voordelengids.eu bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van €500,-. Voordelengids.eu is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Indien Voordelengids.eu aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt, kan Voordelengids.eu aanspraak maken op volledige schadevergoeding ter zake deze incassokosten. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever is over de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten rente verschuldigd.

6.5. Wanneer Opdrachtgever in gebreke is met betalen, is Voordelengids.eu gerechtigd de komende plaatsingen tot nader order op te schorten. De plaatsingsopdracht zal direct hervat worden, nadat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.7. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER

7.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Voordelengids.eu overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht, uiterlijk 4 weken na ondertekening van de plaatsingsopdracht in de door Voordelengids.eu gewenste vorm op de door Voordelengids.eu gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.2. Voordelengids.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Voordelengids.eu is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voordelengids.eu kenbaar behoorde te zijn.

7.3. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor Voordelengids.eu voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.8. GEBRUIK HANDELSNAAM, MERKNAAM EN INDIEN VAN TOEPASSING HET LOGO

8.1.Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan Voordelengids.eu om in al haar gidsen, advertenties, brochures en overig promotiemateriaal details te vermelden omtrent de (handels) naam van Opdrachtgever zo nodig met gebruikmaking van merknamen, logo, de branche waarin Opdrachtgever actief is, het aangeboden productassortiment en het voordeel dat geboden wordt aan de houder van een geldig Voordelengids.eu account, of de houder van een geldige Voordelenpas, verder ‘Pashouders’ genoemd, tenzij anders vermeld.

8.2.De korting is uitsluitend voorbehouden aan Pashouders. In het geval dat aan een Pashouder niet de korting wordt verleend, is Opdrachtgever verplicht tot betaling van de ten onrechte niet verstrekte korting aan Voordelengids.eu. Voordelengids.eu zorgt dat de korting wordt vergoed aan de Pashouder.9. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

9.1. Opdrachtgever dient de Voordelengids.eu deursticker(s) duidelijk zichtbaar voor het publiek te bevestigen.

9.2 Opdrachtgever verplicht zich al haar personeelsleden volledig op de hoogte te brengen van het concept van Voordelengids.eu en te instrueren over de toekenning van de overeengekomen korting of actie aan de Pashouder.

9.3 Opdrachtgever verbindt zich er voor zorg te dragen dat, in het geval het bedrijf wordt verkocht aan een andere partij of in het geval het bedrijf zal samengaan met een ander bedrijf (en de naam van het bedrijf en/ of het type bedrijf ongewijzigd blijft), de overeenkomst bindend zal zijn en blijven voor de nieuwe eigenaar/ mede-eigenaar.

9.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordelengids.eu.10. TERMIJNEN

10.1. Opdrachtgever dient vóór de door Voordelengids.eu op te geven datum, die tussen partijen als einddatum geldt, direct door Voordelengids.eu te gebruiken materiaal, in overeenstemming met de aanleverspecificaties, voor de betreffende advertentie/webpagina aan Voordelengids.eu te doen toekomen. Indien en zolang het niet, tijdig of behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van Opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal Voordelengids.eu gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van Opdrachtgever komen.

10.2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan Voordelengids.eu hebben verleend.

10.3. In de opdracht of later genoemde plaatsingsdata zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de plaatsingsdatum kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijde van Opdrachtgever. Het staat Voordelengids.eu vrij om de advertentie/webpagina in een dergelijk geval later, op een zelf gekozen tijdstip te plaatsen.11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Voordelengids.eu gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één maand op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2. Mocht een overmachttoestand langer dan één maand voortduren, dan is Opdrachtgever gerechtigd het deel van de overeenkomst te ontbinden dat betrekking heeft op de uitvoering van die werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden uitgevoerd.

11.3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Voordelengids.eu gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Voordelengids.eu te voldoen, alsmede in geval ten laste van Opdrachtgever (conservatoir) beslag wordt gelegd, in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Voordelengids.eu gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd het recht tot het vorderen van Opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst door Voordelengids.eu geleden en nog te lijden schade, kosten en rente.

11.4. In de in lid 3 genoemde gevallen is elke vordering welke Voordelengids.eu op Opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar. Indien Voordelengids.eu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.5. Voor zover Voordelengids.eu ten tijde van de opschorting c.q. ontbinding inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voordelengids.eu gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.