Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Voordelengids.nl BV (hierna Voordelengids) alsmede op elk gebruik van de Voordelenpas en op elke reservering door de consument gemaakt. De Voordelengids brengt de Voordelenpas op de markt. Consumenten in het bezit van de Voordelenpas, (hierna Pashouders), kunnen met de Voordelenpas gebruik maken van de aanbiedingen van de acceptatiepunten, te weten de deelnemende ondernemingen.


De Voordelenpas is alleen geldig buiten feestdagen om en niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. Uitzonderingen zijn mogelijk en worden nadrukkelijk aangegeven. Het voorgaande is niet van toepassing op de applicaties: Webshop, Cashback en Vakanties.


1. PASHOUDER
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Voordelengids wordt gesloten.

2. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN VOORDELENGIDS
De door Voordelengids te exploiteren producten en diensten; hieronder vallen onder meer de productie en uitgifte van de Voordelenpas en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. OVEREENKOMST
Elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk, per e-mail, of telefonisch is aangegaan bevestigd levering van één of meer producten of diensten van Voordelengids

4. TOEPASSELIJKHEID
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen beide partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Voordelengids. Algemene voorwaarden van Pashouder c.q. derden zijn voor Voordelengids niet bindend en niet van toepassing.

5. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het contractformulier ingevuld is door de consument. Het staat Voordelengids vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden en moeten schriftelijk vanuit Voordelengids worden bevestigd.

6. DUUR EN BEËINDIGING
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van één jaar, tenzij er een gegronde aanleiding bestaat om de overeenkomst eerder te beëindigen. Voordelengids kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Pashouder aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Voordelengids niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Voordelengidsheeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

7. LEVERING EN LEVERTIJD
Levering van de Voordelenpas geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst. In geval van overmacht aan de zijde van de Voordelengids zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Bij aanvraag van een Voordelenpas dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van 10 tot 15 werkdagen, vanaf het moment van definitieve betaling.

Bij een bestelling via internet is de doorlooptijd 2-5 werkdagen.

8. OVERMACHT
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Indien Voordelengids de verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen door overmacht, kan de overeenkomst door Pashouder niet automatisch worden ontbonden.

9. PRIJZEN

Alle, naar de consument toe gecommuniceerde prijzen, zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Voordelengids heeft het recht de tarieven te wijzigen. Pashouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. OPZEGGEN
Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Indien niet drie maanden voor het einde van de contractdatum schriftelijk is opgezegd loopt het lidmaatschap door voor onbepaalde tijd.

Het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap kan door de pas retour te sturen inclusief een begeleidend schrijven. Dit is pas van toepassing na één jaar lidmaatschap. Na het retour sturen van de pas ontvangt u maximaal negen maanden vergoeding van uw betaalde bedrag (exclusief administratie- en incassokosten) per contractperiode, minus de gemaakte kosten per pas á € 22,50. Voor iedere maand dat u langer gebruik wilt maken van de pas en later retourneert brengen wij één maand in mindering op de vergoeding. 


Bij verlies van de pas komen de kosten die gemoeid gaan voor het verstrekken van een nieuwe pas voor rekening van de klant. Mocht u gebruik willen maken van bovenstaande dan brengen wij € 5,- per pas in mindering op de vergoeding. Wij adviseren om een opzegging of het retourneren van de pas altijd aangetekend te verzenden.

Voordelenpas aanvragen via internet zijn het gehele jaar geldig maar lopen automatisch aan het einde van de periode af.

11. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsverplichting van Pashouder gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van de Voordelengids. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Pashouder is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Voordelengids incasseert per betalingstermijn de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Indien Pashouder niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Pashouder medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Pashouder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien Pashouder van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Pashouder de bezwaren binnen twee weken, na de datum op de rekening, aan Voordelengids kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Voordelengids een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Betaling van de verschuldigde kosten zal plaats vinden door middel van een acceptgiro. Pashouder is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Pashouder niet aan de Voordelengids is voldaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Pashouder niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt de Voordelengids administratieve kosten in rekening die gelijk zijn aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Pashouder in verzuim is tot aan het moment van incassering. Dit is exclusief eventuele bijkomende incassokosten.

Let op: Dit is niet geldig voor filatelisten.

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Aan alle materialen op www.voordelengids.eu, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt de Voordelengids alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken. Pashouder vrijwaart de Voordelengids voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden, ontstaan door het gebruik, in strijd met deze nadere voorwaarden of de Algemene voorwaarden.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het eigendom van de Voordelenpas, vervaardigd door de Voordelengids, gaat niet over naar de Pashouder. De Voordelengids heeft het recht de door haar vervaardigde materialen of geleverde producten terug te vorderen indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

14. AANSPRAKELIJKHEID
De Voordelengids is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de Voordelengids weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De Voordelengids kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de Voordelengids of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de Voordelengids. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de Voordelengids slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de Voordelengids voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Pashouder vrijwaart de Voordelengids voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Pashouder geleverde producten en diensten van de Voordelengids. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. De Voordelengids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Voordelengids is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Pashouder is aansprakelijk voor alle schade die de Voordelengids mocht lijden ten gevolge van een aan Pashouder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van Pashouder dient Pashouder direct schriftelijk mede te delen aan de Voordelengids. Als Pashouder dit niet doet, is Pashouder aansprakelijk voor eventuele schade die de Voordelengids als gevolg daarvan lijdt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

15. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Voordelengids.

16. BUITENGEBRUIKSTELLING
De Voordelengids heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Pashouder ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens de Voordelengids niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden. De Voordelengids zal Pashouder hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dat in redelijkheid niet van de Voordelengids kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

17. RECLAMERING
Pashouder dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Voordelengids vervalt. Reclamering ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van De Voordelengids. Indien reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamering schort de verplichtingen van Pashouder niet op.

18. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
De Voordelengids behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging in de Algemene voorwaarden. Indien Pashouder een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze voor de ingangsdatum van de wijziging is.

19. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Voordelengids en Pashouder in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20. EEN COOKIE?
Een cookie is een klein tekstbestandje bestaande uit letters en cijfers dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een bepaalde website bezoekt. Zowel de Voordelengids als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Cookies kunnen geen spam versturen, persoonsgegevens doorgeven of pop-ups veroorzaken.

21. WAAR WORDEN COOKIES VOOR GEBRUIKT?
Met behulp van cookies kan er o.a. voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan een website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Denk bijvoorbeeld aan het ingeven van uw inlognaam, wachtwoord en uw voorkeuren zoals de taalinstelling van uw computer. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen.

22. KAN IK EEN COOKIE UITSCHAKELEN?
Dit kan via de browser (o.a. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari) op uw computer. De mogelijkheden verschillen per browser. U kunt bijvoorbeeld alle cookies uitschakelen. Dit heeft wel tot gevolg dat bijvoorbeeld uw wachtwoorden, inlognamen en de inhoud van uw winkelmandje niet worden onthouden. Ook kunnen bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

23. ALS IK ALLE COOKIES UITSCHAKEL, VOORKOM IK DAN SPAM EN POP-UPS?
Nee, hiermee voorkomt u geen spam of pop-ups.

24. WAAR GEBRUIKT MEN VOORDELENGIDS COOKIES VOOR?
De Voordelengids gebruikt cookies vooral om haar aanbod van producten en diensten te verbeteren. Wij sturen periodiek promotionele e-mails over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail of telefoon. Deze informatie gebruiken wij om de website aan te passen aan uw wensen.

25. COOKIES OVERZICHT VOORDELENGIDS
Er bestaan verschillende soorten cookies met ieder hun eigen functie. Hieronder staat het overgrote deel van de cookies die de Voordelengids gebruikt en de informatie die het betreffende cookie opslaatCOOKIE NAAM

COOKIE OMSCHRIJVING

CART

De associatie met uw winkelwagen.

 

CATEGORY_INFO

Slaat pagina informatie op die het mogelijk maakt om pagina's sneller weer te geven.

 

COMPARE

Slaat de items op die u in uw vergelijkingslijst heeft opgenomen.

 

CURRENCY

Uw valuta voorkeur.

 

CUSTOMER

Een gecodeerde versie van uw klant id in de webshop.

 

CUSTOMER_AUTH

Een indicator die registreerd of u bent in- of uitgelogd.

 

CUSTOMER_INFO

Een gecodeerde versie van de groep waar u toebehoort.

 

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Een gecodeerde versie van uw groepssegmentatie.

 

EXTERNAL_NO_CACHE

Een vlag die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet.

 

FRONTEND

Uw sessie id op de server.

 

GUEST-VIEW

Zorgt ervoor dat u uw order kunt bewerken.

 

LAST_CATEGORY

Slaat de categorie op die u als laatste heeft bezocht.

 

LAST_PRODUCT

Slaat het meest recent bekeken product op.

 

NEWMESSAGE

Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.

 

NO_CACHE

Geeft aan of het is toegestaan om de cache in te schakelen.

 

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Slaat informatie op over uw winkelwagen en uw weergavegeschiedenis.

 

POLL

Uw gecodeerde id voor de enquêtes waaraan u heeft meegewerkt.

 

POLLN

Informatie betreffende uw keuzes in enquêtes.

 

RECENTLYCOMPARED

Slaat de producten op die recent met elkaar zijn vergeleken.

 

STF

Informormatie die per e-mail is verzonden naar vrienden.

 

STORE

De winkel die u bekijkt en de bijhorende taalkeuze.

 

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Een indicator die aangeeft of de klant cookies toestaat.

 

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you have recently viewed.

 

WISHLIST

Een gecodeerde lijst van producten die zijn toegevoegd aan het wensenlijstje.

 

WISHLIST_CNT

Het aantal producten in het wensenlijstje.